O Misji Pielgrzym

Ponieważ istnieje polecenie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”(Ewangelia Marka 16,15), istnieją też misjonarze, którzy poszli i wciąż idą, docierając do bardzo odległych geograficznie miejsc i odmiennych kulturowo społeczności.

Historie Polaków – misjonarzy inspirują, zachęcają i pobudzają do zadawania pytań. Dlaczego? Jak?Jakim kosztem? W jakim celu? Nie sposób jednak przejść wobec tych historii obojętnie. Opowieści z pól misyjnych pozwalają nam nabrać pewności, że nie jesteśmy na ziemi pozostawieni sami sobie. Jest Ktoś, kto współdziała z człowiekiem, aby czynić nasz świat lepszym miejscem do życia. Misje były i są zamysłem Boga, który chce dać się poznać ludziom żyjącym pod każdą szerokością geograficzną.

Misja Pielgrzym została powołana żeby:

  1. Przekazywać informacje o misyjnym zaangażowaniu Polaków w różnych częściach świata.
  2. Organizować spotkania z misjonarzami w ramach cyklu pod nazwą: „Bliskie spotkania z…”.
  3. Wspierać działalność misyjną Polaków poprzez modlitwę i finanse, stosownie do słów Ralpha Wintera: „Ci, którzy wyruszają na pole misyjne, oraz osoby ich wspierające tworzą jakby dwie części tego samego zespołu misyjnego. Obie te części są jednakowo ważne. Obie są dynamicznie zintegrowane. Obie dążą do tego samego celu, którym jest wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego. Ich powodzenie jest z góry przesądzone, gdyż ci, którzy zajmują się pracą dla Boga, należą do zwycięskiej drużyny!”.
  4. Wydawać książki poświęcone zagadnieniom misyjnym i biblijnym.

Misja Pielgrzym istnieje jako jednostka organizacyjna Kościoła Bożego w Chrystusie. Posiada osobowość prawną i działa w oparciu o regulamin Misji. Osobą upoważnioną do reprezentowania Misji jest jej Dyrektor – Rafał Zabłocki.

REGULAMIN MISJI PIELGRZYM KOŚCIOŁA BOŻEGO W CHRYSTUSIE

Nadrzędnym celem Misji Pielgrzym jest głoszenie Ewangelii i czynienie ludzi uczniami Chrystusa na podstawie Bożego Słowa (por. Mt 28:19‑20, Mk 16:15‑20,2 Tm 2:2, 2 Tm 3:16).

§ 1 

Kościół Boży w Chrystusie, Misja Pielgrzym zwana dalej Misją, jest chrześcijańską organizacją, zrzeszającą osoby różnych wyznań chrześcijańskich zgadzające się z zasadami wiary Kościoła i celami Misji.

§ 2 

Misja została powołana jako jednostka organizacyjna Kościoła Bożego w Chrystusie na podstawie Statutu Kościoła – §8 ust. 1pkt 3); ust. 2 pkt 3) oraz ust. 3 pkt 4).

§ 3 

Terenem działalności Misji jest obszar Polski. Misja może także działać poza granicami Polski, w oparciu o stosowne uzgodnienia i przepisy.

§ 4 

Siedzibą Misji jest miasto Warszawa.

§ 5 

Misja opiera swoją działalność na społecznej pracy zrzeszonych członków, sympatyków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 6 

Misja używa następujących nazw, nie służących do obrotu prawnego, w przypadku kontaktów międzynarodowych oraz dla opisania poszczególnych sfer swego działania:

        1)  Pilgrim Mission (angielskojęzyczna nazwa Misji).

        2)  Pilgrim Publications – Wydawnictwo Pielgrzym.

 § 7 

  1.  Misja wspiera rozwój Kościoła poprzez:

        1)  publiczne głoszenie ewangelii przez środki masowego przekazu, środki audiowizualne, filmy, koncerty chrześcijańskie, prelekcje, dramaty, pantomimy, rozdawanie traktatów itp.,

        2)  mobilizowanie i pomaganie Kościołowi w ewangelizowaniu,

        3)  zakładanie nowych placówek i zborów (lokalnych wspólnot Kościoła),

        4)  szkolenie i wysyłanie misjonarzy.

   2.  Misja prowadzi także działalność społecznie pożyteczną:

        1)  pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

        2)  innego rodzaju działalność charytatywną,

        3)  promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

        4)  promocję zdrowego stylu życia połączonego z aktywnością fizyczną,

        5)  działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości.

§ 8 

Misja prowadzi działalność edukacyjną poprzez:

        1)  prowadzenie systematycznych kursów, prelekcji i szkoleń biblijnych,

        2)  szerzenie wiedzy biblijnej,

        3)  organizowanie, zapisywanie w formie elektronicznej oraz rozpowszechnianie nauczania biblijnego.

§ 9 

Misja prowadzi działalność wydawniczą (Wydawnictwo Pielgrzym):

        1)  wydając literaturę chrześcijańską w formie drukowanej lub też formie zapisów elektronicznych,

        2)  publikując traktaty ewangelizacyjne,

        3)  tłumacząc chrześcijańskie publikacje z obcego języka na język polski.

§ 10 

Misja wspiera modlitwę poprzez:

        1)  mobilizowanie wierzących do modlitwy,

        2)  organizowanie i prowadzenie spotkań modlitewnych.

§ 11 

  1.  Misja składa się z Członków Misji.

  2.  Członkiem Misji może zostać osoba, która posiada powołanie do tej służby, odpowiada kwalifikacjom Pisma Świętego (por. 2 Tm 3:1-7, Tyt 1:5-9).

§ 12 

  1.  Członkowie Misji są powoływani na ich pisemny wniosek przez Dyrektora Misji poza akceptowaniu przez nich zasad wiary i zasad funkcjonowania Misji.

  2.  Członek Misji może być zawieszony lub odwołany przez Dyrektora Misji po konsultacji z Radą Misji, jako krok dyscyplinarny w przypadku grzechu lub prowadzenia życia nie zgodnie z Pismem Świętym lub naruszenia zasad funkcjonowania Misji.

§ 13 

Na czele Misji stoi Dyrektor, który jest upoważniony doskładania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Misji.

 § 14 

  1.  Dyrektor Misji powołuje w uzgodnieniu z Radą Kościoła Radę Misji, składającą się z 2 lub 3 osób.

  2.  Rada Misji pełni funkcję doradczą przy Dyrektorze Misji.

§ 15 

Do kompetencji Dyrektora Misji należy:

        1)  Odpowiedzialność za wizję i ogólny kierunek Misji przed Bogiem.

        2)  Sprawowanie pieczy nad działalnością Misji.

        3)  Opieka duszpasterska nad Członkami Misji.

        4)  Reprezentowanie Misji w kraju i za granicą.

        5)  Przyjmowanie i zwalnianie pracowników i wolontariuszy.

§ 16 

W przypadku niemożności wykonywania funkcji przez Dyrektora Misji, jego uprawnienia przysługują wybranemu przez niego i powołanemu przez Radę Kościoła zastępcy.

§ 17 

Środki na realizację działalności  Misji pochodzą z:

        1)  Ofiar pieniężnych i w naturze oraz dziesięcin.

         2)  Spadków, zapisów, darowizn krajowych i zagranicznych.

        3)  Dochodów z imprez i zbiórek publicznych.

         4)  Subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzący od krajowych instytucji i przedsię­biorstw.